Pick Gyermeknevelési Alapítvány
                           
pályázatot hirdet
Kölyöksziget Bölcsőde

bölcsődevezető 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Szeged, Szabadkai út 18.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű működtetése. Magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, segítése és ellenőrzése. Az intézmény képviselete a fenntartó és egyéb szakmai és irányító szervezetek előtt. Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkatársakkal, a társintézményekkel, a felettes szervekkel és a fenntartóval. Az intézmények vezetői számára a jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági és adminisztratív feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása. A jogszabályok, a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok végrehajtása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok elkészítésében. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, továbbá az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A fenntartó munkanapokon egyszeri meleg étkeztetést biztosít a munkavállalók számára.

                   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész ("Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezető beosztásban dolgozók részére") I. Alapbeállítások 2.C) pontjában meghatározott képesítések valamelyike
 • A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdése alapján "A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat"
 • A Kjt. 20. -ában foglaltaknak való megfelelés
 • Egészségügyi alkalmasság
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Az intézményvezetésben szükséges a jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség. Előnyös, ha a bölcsődevezető megfelelő konfliktus-kezelési módszereket ismer, amelyek segítségére lehetnek az időnként előforduló problémák esetén. A fenntartó számára fontos továbbá, hogy a bölcsőde vezetője precíz, megbízható és munkájára igényes legyen, valamint, hogy magáénak érezze a bölcsődét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz fényképpel
 • Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai tervek, elképzelések
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a pickalapitvany@invitel.hu   címen, vagy 62-421-477-es telefonszámon lehet kérni. Az intézménnyel, munkáltatóval kapcsolatban további információt a  www.kolyoksziget-ovoda.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a pickalapitvany@invitel.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 20.