Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BEMUTATKOZUNK

" A gyermek szeme a jövő tükre. Jajj annak, aki elhomályosítja!-Juhász Gyula

Több, mint 40 éve, a PICK Szalámigyár tövében, az öreg platánfák árnyékában megbújva várja a Kölyöksziget a szegedi és környéki gyermekeket. A mozgás fontosságára és a nyelvi készségek fejlesztésére alapozzuk a gyermekek mindennapi nevelését, oktatását, szem előtt tartva a környezettudatos gondolkodást.

Történetünk

Óvodánk 1977. február 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. A vállalat nagy beruházásának utolsó fázisaként épült fel a két csoportos 50 férőhelyes, földszintes épület, közvetlenül a Szabadkai úton lévő PICK Szalámigyár mellett, a város peremén. Két év múlva már 130%-os a kihasználtsága. A zsúfoltság enyhítésére 1981-ben megkezdődik a bővítése egy szintén két csoportos épülettel. Ezt az új szárnyat 1983 márciusában adták át, melyben egy tornaszoba is helyet kapott.

1987. decembere óta a gyermekek minden télen korcsolya oktatásra járnak a szomszédságunkban felépült műjégpályára, melyet a vállalat finanszíroz (korcsolyacipők, belépőjegyek, pályabérlet). Az oktatást képzett pedagógusaink biztosították és biztosítják mind a mai napig.

2002. szeptember 1-én fenntartó változás történt. Azóta a PICK ZRt. által alapított PICK Gyermeknevelési Alapítvány az óvoda fenntartója és kapuinkat nyitottuk a külsős gyermekek felé is.

Ekkoriban kezdődtek el környékünkön a volt laktanya helyén az építkezések: új városrész, irodaházak és bevásárlóközpontok épültek.

2005-ben a szomszédságunkban felépült Főszer Electic Zrt-ből (később EXICOM), majd a 2006-ban a szintén a szomszédságunkban felépült Délmagyarország szerkesztőségéből is több szülő választotta óvodánkat. Ezenkívül jöttek gyerekek a környező  városrészekről és településekről  is.

2009-ben a szomszédságunkban felépült Vadas lakóparkból is több szülő hozzánk íratta be gyermekét.

2010-ben az egyik óvodai csoport megszűnt, mivel sok család elköltözött, külföldön vállalt, munkát. Az óvoda vezetősége, válaszolva a kihívásokra és a szülői igényekre megalapította a megüresedett csoport helyén a bölcsődét, mely azóta is töretlenül üzemel. Sikerét jelzi, hogy 2020-ban még egy csoporttal kellett bővíteni.

2016. március 4-től óvodánk nevét Kölyöksziget Óvodára módosítottuk és egy nagyobb beruházás keretében megkezdődött óvodánk teljes felújítása és korszerűsítése.

Óvodánk tágas, jól felszerelt, udvarunk az Uniós előírásoknak megfelelő és korszerű játékeszközökkel ellátott. Nagy tornaszobánk, vízforgatós medencénk, foglalkozási és játékeszközeink is jól szolgálják a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi képességeinek fejlesztését.

Helyi sajátosságként az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartást, környezetvédelmet, mozgást és az idegen nyelvhez szoktatást kiemelten fontosnak tartjuk.

Alapellátásunkban szerepel: a mozgáskotta alkalmazása, az idegen nyelvhez szoktatás, jégkorcsolya oktatás, logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés. A napi tevékenységek mellett számos alapellátáson túli foglalkozásra van lehetőség: foci, Kroki-roki, úszás, Zeneovi, hittan és 5 év felettieknek Coor-Dino. A gyermekek egészségének felügyeletét védőnő felügyeli és az intézmény orvosa segíti.

Óvodánk számos rendezvénnyel teszi sokszínűvé életét, melyeken szülőknek és gyermekeknek egyaránt biztosítunk érdekes, örömteli programokat: Tök-jó nap, adventi készülődés, Farsang, Tavaszi zsongás, Sportnap, Gyereknap. Ezen kívül az év folyamán sokféle programot szervezünk gyermekeink részére óvodán belül és kívül, megismertetve velük a körülöttünk lévő környezetet, hagyományinkat és ünnepeinket. Évek óta sok szülő választ minket, mely jó bizonyítéka annak, hogy a gyermekek jól érzik magukat óvodánkban.

CÉLUNK:
Biztonságos, otthonos, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkört biztosítsunk, melyben nevelhetjük az óvodáskorú gyerekeket. Alapvető célunk a gyermekek fejlődési ütemének elősegítése. Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel az egészséges életmódra nevelés és a gyermekek sporttevékenység és egyéb mozgásos tevékenység biztosításával valósítunk meg. Lelkileg kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyermekeket szeretnénk nevelni, akik az óvodában vidámak, őszinték, kíváncsiak, nyitottak, bizalommal fordulnak az óvodai dolgozókhoz, bátran kommunikálnak, továbbá szívesen vesznek részt az óvodai tevékenységekben. További célunk a gyermekek idegen nyelvvel való megismertetése, amelyet a mindennapi tevékenységekben valósítunk meg. Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel való elkötelezettség.
HELYI MINŐSÉGPOLITIKÁNK ÁLTALÁNOS ELEMEI:
  • gyerekközpontúság
  • érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör
  • családokkal való nyitott és szoros együttműködés
  • differenciált fejlesztés
  • a játék kiemelt szerepe
  • mozgás kiemelt szerepe
  • az egyéni bánásmód
  • a gyerekek szükségleteinek figyelembevétele
  • teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, tanulás
  • pedagógusok és gyermekek önállósága
GYERMEKKÉPÜNK:
Olyan gyermek, aki kiegyensúlyozott, alkalmazkodó, barátkozó, érdeklődő, játékos, tele van élményekkel, kötődik a természethez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez, kreatív. Szeret felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabad, szellemileg kreatív, szociálisan érzékeny, empatikus, toleráns, segítőkész, kiegyensúlyozott és boldog.
ANGOL NYELVHEZ SZOKTATÁS:
Óvodai idegen nyelvi foglalkozásainkban a „mindennapi tevékenységbe ágyazott” nyelvhez szoktatás elve érvényesül. Ennek lényege, hogy a gyermekek életszerű helyzetekben, az óvodai életbe integrált módon ismerkednek meg az idegen nyelvvel.
A foglalkozások felépítése és tematikája, a foglalkozások anyaga a játékosságra és a vizualitásra építve teszi lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék és örömmel használják az angol nyelvet. Módszereinket a kisgyermekkorra jellemző kíváncsiság, tudásszomj, kommunikációs igény, utánzási készség és képesség, az óvodai beszéd centrikus, cselekedtető, szemléltető, érzékelő idegen nyelvi nevelésre alapozzuk. Törekszünk arra, hogy a gyermekek a megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben, spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.
MOZGÁSOS FOGLALKOZÁSOK:
Óvodánk előnye, hogy rendelkezik külön tornaszobával, továbbá nagy udvarral, ahol lehetőségünk van a sokszínű játékok, eszközök által a mozgástevékenységeket változatosan tartani, megvalósítani. Amíg az időjárás engedi a mozgásos tevékenységeket a szabadban, friss levegőn tartjuk. A mozgásos tevékenységekkel célunk, hogy a gyermekek mozgásigényét, testi szükségleteit kielégítsük, idegrendszerét fejlesszük. Továbbá a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. Mindennapi tevékenységeinknek része a mozgás, a foglalkozásokba mozgásos elemeket csempészünk.
Alapellátásunkban szerepel a jégkorcsolya oktatás. A középső- és nagycsoportos gyermekek képzését sportoktatói szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusunk végzi. 2010-től a Mozgáskotta mozgásfejlesztő program bevezetésével bővítettük alapellátásunk körét. A mozgásos tevékenységek szerves részét képezik a Mozgáskotta elemei.

Csoportjaink

Három csoporttal működünk, korcsoport szerinti felosztásban, kis- középső és nagycsoport. Csoportjaink maximális férőhelye 25 fő. Minden csoportban 2 fő óvodapedagógus és 1 fő óvodai dajka dolgozik. A pedagógiai asszisztensünk általában a kiscsoportban segíti a pedagógiai munkát, szükség szerint besegít a többi csoportnál is.

Maci csoport

Nagycsoport
25 gyerek
2 óvodapedagógus
1 dajka

Pitypang csoport

Kiscsoport
25 gyerek
2 óvodapedagógus
1 dajka
1 pedagógiai asszisztens

Manó csoport

Nagy csoport
25 gyerek
2 óvodapedagógus
1 dajka

Óvodai tevékenységeink

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.

Verselés, mesélés

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.

Külső világ tevékeny megismerése

Lehetővé tesszük a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Megismerkednek a gyerekek az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.

Mozgás

A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységek, az egészségfejlesztő testmozgás az óvodai nevelés minden napján jelen van.
A MOZGÁSKOTTA alkalmazásával a kisgyermekkori testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit, amely akár a csoportszobák átrendezésével is végezhető.

Munka jellegű tevékenységek

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.

Korcsolya

A jégkorcsolya olyan élményt nyújtó természeti sport, mint a sízés, a vitorlázás, az evezés, vagy a lovaglás, melyek szépségét, varázsát segítünk megláttatni, átélni és megszerettetni a gyerekekkel.
Célunk az egészség megőrzése, a gyermeki szervezet erősítése, edzése, a motoros képességek fejlesztése és a jégkorcsolya alapjainak elsajátítása.

Idegen nyelv megismerése

A mindennapi tevékenységbe ágyazva ismerkednek a gyermekek az angol nyelvvel mondókák, dalok, mozgásos játékok során.

Választható foglalkozásaink

Zeneovi

Szakképzett oktató segítségével ismerhetik meg a zenei hangszereket és a hangszeres zene alapjait.

Kroki-roki

Akkrobatikus rock`n`roll alapjait sajátíthatják el a gyerekek.

Taekwondo

Koreai eredetű harcművészet. A szó jelentése: a lábbal és kézzel küzdés művészete. Hasznos mozgásforma a szem-láb koordináció és lateraalizáció fejlesztése során.

Lego robotika

A kurzus célja megismertetni a gyerekeket a számítógép használattal, valamint a programozás és a robotika alapjaival. A WeDo robotokhoz tartozó szoftver ikon-alapú, nem használ írott szöveget, csak piktogramokat, amiket a gyerekek könnyedén megértenek, ezért a kurzus elkezdésének nem feltétele az írás / olvasás tudás.

Hittan

Bibliai történetek megismerése játékos foglalkozás alatt.

Foci

Bozsik program keretében ismerkedhetnek a gyerekeke a sportág alapjaival és kibontakoztathatják képességeiket.